Obchodné podmienky

www.goldencykas.sk – Všeobecné obchodné podmienky

(ďalej len ,,VOP“)

1.Uvodné ustanovenia

1.1. Jan Pazderak, Aténska 14, 04 013 Košice, IČO: 51459761, DIČ: 1123858384, nie je platiteľ DPH (ďalej len ,,predávajúci“) prevádzkuje internetový obchod na stránke https://goldencykas.sk.

1.2. Prevádzkové hodiny, v priebehu ktorých je možné kontaktovať osobu zodpovednú za prevádzku e-shopu sú: Pondelok- Piatok 8:00 – 17:00 v bežné pracovné dni mimo dní pracovného pokoja a sviatkov.

Kontaktná osoba pre e-shop: Ján Pazderak, telefonický kontakt : 0907 446 341. Tieto údaje môžu byť kedykoľvek pozmenené alebo aktualizované.

1.3. Kupujúcim sa rozumie:

a) fyzická soba- podnikateľ, ktorý je podnikateľom podľa § 2 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení,

b)právnická osoba alebo

c) fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov a má plnú spôsobilosť na právne úkony

(ďalej len ,,kupujúci“).

1.4. Týmito VOP sa spravujú právne vzťahy, ktoré vznikajú medzi predávajúcim a kupujúcim v súvislosti s predajom prostredníctvom e-shopu na stránke http: // goldencykas.sk.

2. Objednávanie produktov

2.1. Po vstupe na stránku e- shopu si kupujúci prehliada produkty, stránky e-shopu poskytujú stručný popis produktu a uvádzajú cenu výrobku. Kliknutím na konkrétny produkt sa mu zobrazí detail produktu. Kupujúci pred vložením produktu/produktov do košíka vyberie variabilné údaje, t.j. požadovanú veľkosť, požadovanú farbu produktu a zadá ním požadovaný počet kusov a klikne na ,,Pridať do košíka“.

2.2. Po ukončení nákupu kupujúci kliknutím na ,,Dokončiť nákup“ prechádza k vyplneniu objednávky. Pre dokončenie objednávky je kupujúci povinný vyplniť fakturačné údaje a vybrať požadovaný spôsob dodania produktu/-tov a požadovaný spôsob platby. Objednávka sa stáva záväznou po kliknutí na ,,Objednať s povinnosťou platby“ a následne bude o objednávke kupujúci informovaný notifikačným e-mailom.

2.3. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy a to až do lehoty odoslania tovaru. V tomto prípade je povinný kontaktovať predávajúceho na e-mailovej adrese info@goldencykas.sk. Ak už kupujúci uhradil kúpnu cenu a náklady na doručenie je povinný oznámiť to predávajúcemu. Predávajúci mu najneskôr do 14 pracovných dní odo dňa doručenia stornovania objednávky vráti peniaze na bankový účet z ktorého mu bola kúpna cena uhradená.

2.4. Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku kupujúceho na tovar, ak tovar predávajúci nebude schopný dodať z dôvodu nedostupnosti (vypredania zásob alebo stiahnutia z ponuky). O stornovaní objednávky bude predávajúci bezodkladne informovať kupujúceho telefonicky alebo e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú kupujúcemu finančné prostriedky vrátené do 14 dní na účet, z ktorého zaplatil, pokiaľ sa kupujúci a predávajúci nedohodnú inak.

3. Podmienky dodania a platby

3.1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu za produkt/produkty kúpnu cenu. Cena prepravy nie je zahrnutá v cene tovaru.

3.2. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar v čo najkratšom termíne, najneskôr však v lehote 30 kalendárnych dní od uhradenia kúpnej ceny, alebo od prijatia objednávky predávajúcim v prípade zvolenej úhrady kúpnej ceny na dobierku. V prípade, že objednaný tovar nebude možné zaslať podľa vyššie uvedenej dodacej lehoty, oznámi predávajúci predpokladaný termín dodania. Kupujúci najneskôr do 7 dní informuje predávajúceho, či naďalej trvá na dodaní tovaru. V prípade tovaru, ktorý má pri svojom popise produktu napísanú dodaciu lehotu dlhšiu ako 30dní z dôvodu výroby šperku alebo úpravy šperku, zákazník po potvrdení objednávky súhlasí s dodatočnou dodaciou lehotou podľa predom napísanej dodacej lehoty pri konkrétnom produkte.

3.3. Predávajúci účtuje kupujúcemu poštovné vo výške 3,49 € bez ohľadu na spôsob platby. Doručenie do 1-2 pracovných dní. Prípadne možnosť dopravy kurérom vo výške 4,99 € bez ohľadu na spôsob platby s doručením do 1-2 pracovných dní.

3.4. Spôsob platby:

a) doručenie na dobierku (Zdarma)

b) klasický bankový prevod (Zdarma)

c) platba kartou – Visa a MasterCard (Zdarma)

d) platba o 30 dní od prebratia zásielky (Zdarma)

e) Platba v 3 splátkach bez navýšenia (Zdarma)

f) Platba pomocou platobných tlačidiel (Zdarma)

 

3.5. Dodanie je možné len Slovenskou poštou 1. triedou.

3.6. Tovar označený ako „akcia“, prípadne uvedený v sekcii „výpredaj“ a podobne  má predávajúci k dispozícii v obmedzenom množstve, teda len do vypredania zásob. 

3.7. Ak kupujúci bezdôvodne odmietne prevziať tovar alebo ho opakovane neprevezme, je predávajúci oprávnený si voči nemu uplatniť všetky náklady, ktoré mu v súvislosti s doručovaním vznikli.

3.8. Po vybavení objednávky predávajúci informuje kupujúceho o tom, že tovar bol odovzdaný na prepravu. O stave objednávky bude kupujúci informovaný e-mailom.

4. Reklamácia

(Reklamačný formulár vzor)

4.1. Kupujúci je povinný po prevzatí tovaru, tovar riadne skontrolovať. V prípade zistenia rozdielov medzi tovarom uvedeným vo faktúre a skutočne dodaným tovarom, alebo ak je k zásielke pripojená nesprávna faktúra alebo faktúra chýba je kupujúci povinný o tom informovať predávajúceho bezodkladne prostredníctvom e-mailu na adrese info@goldencykas.sk alebo telefonicky na telefónnom čísle 0907 446 341 najneskôr do 2 dní od prevzatia..

4.2. Predávajúci zodpovedá za vady výrobku, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim, alebo ktoré sa objavia v priebehu záručnej doby. Záručná doba je 24 mesiacov.

4.3. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

4.4. Ak sa vyskytne vada kupujúci má právo na bezplatné odstránenie vady riadne a včas alebo právo na výmenu vecí. Tovar, ktorý bol vymenený prechádza do vlastníctva predávajúceho.
Naša zodpovednosť za vady predanej veci podľa všeobecného predpisu občianskeho zákonníka:
§ 622
(1) Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
(2) Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
(3) Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

§ 623
(1) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
(2) Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

4.5. Prirodzené opotrebovanie spôsobené povahou užívania tovaru nespôsobuje vznik zodpovednosti za vady.

4.6. Reklamácia musí mať písomnú formu a musí byť doručená predávajúcemu bezodkladne potom, čo kupujúci zistil existenciu vád. Reklamácia musí obsahovať popis vady tovaru, dátum prevzatia tovaru a údaje o osobe, ktorá chce uplatniť reklamáciu  (meno a priezvisko, úplnú adresu, adresu elektronickej pošty, telefonický kontakt, resp. ak ide o podnikateľa obchodné meno). K reklamácií je nutné pripojiť príslušnú faktúru a reklamovaný tovar. (Vzor reklamačného formulára)

4.7. O spôsobe riešenia reklamácie bude predávajúci kupujúceho kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a následne mu bude bezprostredne po ukončení reklamačného konania zaslaný reklamačný protokol (e-mailom a poštou).

4.8. V prípade, že spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domieva, že predávajúci porušil jeho práva, má spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Viac v priloženom dokumente o “alternatívnom riešení sporov“.

4.9. Z ustanovenia § 18 ods. 4 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“) vyplýva, že vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový. V zmysle tohto zákonného ustanovenia platí právna fikcia, podľa ktorej má spotrebiteľ reklamujúci odstrániteľnú vadu rovnaké práva, ako keby išlo o vadu neodstrániteľnú, ak vybavenie reklamácie trvá dlhšie ako 30 dní. To znamená, že spotrebiteľ má po márnom uplynutí 30-dňovej lehoty právo zvoliť voči predávajúcemu niektorý z nárokov z neodstrániteľnej vady a to právo od zmluvy odstúpiť alebo právo na výmenu výrobku za nový. Je preto vecou spotrebiteľa ako sa rozhodne, pričom voľbu musí urobiť bezodkladne po uplynutí 30-dňovej lehoty na vybavenie reklamácie. Touto voľbou je potom spotrebiteľ naďalej viazaný a nemôže ju dodatočne meniť.

5. Náležitosti vrátenia tovaru

5.1. V prípade, ak je kupujúcim fyzická osoba uvedená v článku 1 bod 1.3 c) má právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 30 dní od doručenia tovaru.

5.2. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy kupujúci informuje predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adrese Aténska 14, 04 013 Košicealebo e-mailom na adrese info@goldencykas.sk.

5.3. Kupujúci je povinný vrátiť tovar nepoškodený, kompletný, nepoužívaný a podľa možnosti v originálnom obale.

5.4. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

5.5. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu najneskôr do 14 dní, odo dňa, kedy bolo predávajúcemu doručené oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Vrátenie platby sa uskutoční rovnakým spôsobom ako použil kupujúci pri platbe predávajúcemu, a to po doručení tovaru na adresu Aténska 14, 04 013 Košice. 

5.6.V prípade odstúpenia od Zmluvy ste povinní v lehote do 14 dní od odstúpenia nám tovar zaslať, odovzdať tovar Nám alebo Nám poverenej osobe na prevzatie Tovaru, pričom nesiete náklady na vrátenie Tovaru k Nám. To neplatí ak sa dohodneme, že si Tovar vyzdvihneme osobne alebo prostredníctvom Nami poverenej osoby. Lehota je zachovaná, ak bol Tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Vy máte naopak nárok na to, aby sme Vám vrátili Cenu za dopravu, ale len vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu spôsobu dodania Tovaru, ktorý sme pre dodanie Tovaru ponúkali.

6. Spracovanie osobných údajov

6.1. Prevádzkovateľom informačného systému je predávajúci. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom predaja na základe § 10 ods. 3 písmeno b.) zákona ochrane osobných údajov a za účelom spracúvania účtovných dokladov na základe zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších právnych predpisov.

6.2. Osobné údaje sú spracované za účelom predaja produktov e- shopu a za účelom vyhotovenia a evidencie účtovných dokladov.

6.3. Prevádzkovateľ spracúva za účelom predaja nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa (korešpondenčná a fakturačná), e-mailová adresa, tel. číslo. Prevádzkovateľ spracúva za účelom spracúvania účtových dokladov nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa (fakturačná a korešpondenčná), e-mailová adresa, tel. číslo.

6.4. Kompletná informácia o spracovaní osobných údajov tu.

7. Záverečné ustanovenia

7.1. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na stránke e-shopu.

7.2. Predávajúci je oprávnený VOP kedykoľvek zmeniť alebo upraviť. Zmena VOP nadobúda platnosť a účinnosť dňom zverejnenia. Pri objednávaní produktu sú pre kupujúceho záväzné VOP platné a účinné v okamihu odoslania objednávky.

7.3. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim a sú pre obe strany záväzné. 

7.4. Kupujúci sa je povinný oboznámiť sa so všeobecnými obchodnými podmienkami pred dokončením objednávky a zaväzuje sa ich dodržiavať.

7.5.  Tieto VOP a taktiež zmluva uzatvorená na ich základe sa riadia právom Slovenskej republiky. Všetky spory, ktoré vzniknú z uzatvorených zmlúv na základe týchto budú rozhodovať miestne príslušné súdy v Slovenskej republike.