Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

 

Dole podpísaná/podpísaný …………………………………………………………………. trvalý pobyt: ………………………………………………………., týmto prevádzkovateľovi Ján Pazderak, Aténska 14, 04 013 Košice, IČO: 51459761, DIČ: 1123858384, nie je platiteľ DPH (ďalej len „Prevádzkovateľ“), v súlade s ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) odvoláva súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov, v rovnakej forme, ako bol súhlas udelený, v rozsahu:

(nehodiace sa preškrtnúť)

  1. meno;

  2. priezvisko/rodné priezvisko;

  3. tituly;

  4. trvalý pobyt a/alebo prechodný pobyt;

  5. národnosť;

  6. telefónne číslo;

  7. e-mail;

ako aj iných osobných údajov poskytnutých Prevádzkovateľovi.

…………………………………………………… vyhlasuje, že bol Prevádzkovateľom informovaný, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov na základe udeleného súhlasu pred jeho odvolaníma na zákonnosť spracúvania osobných údajov na iných právnych základoch, ako je súhlas Zamestnanca.

V …………………………., dňa ……………………………..

______________________________

Dotknutá osoba